Tư vấn marketing là gì?

Tư vấn marketing với quản lý tài chính

Với vị trí tiếp giáp giữa Tài chính và mục tiêu của tổ chức Marketing có vai trò quan trọng trong việc nhận thức các xu thế và quy luật hình thành, động thái phát triển của mục tiêu mà tổ chức đã đang và sẽ hướng tới. Marketing có vai trò quan trọng trong việc hoạch định các phương hướng cho việc tổ chức thực hiện và khai thác tốt các cơ hội để đưa tổ chức đạt tới mục tiêu theo hướng có lợi nhất.